Ali vam pripada odškodnina za nesrečo? Pokličite: 041 715 136 | info@odskodninska-tocka.si | PE Maribor | PE Ljubljana | PON-PET: 8:00-20:00 in SOB: 8:00-13:00

Odškodnina za žrtev kaznivega dejanja

Formalni pogoji so, da je prosilec državljan Republike Slovenije ali državljan druge države članice Evropske unije. 

Materialni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, pa so:

 1. da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja, ki se po Kazenskem zakoniku lahko stori naklepno, z uporabo sile ali kršitvijo spolne nedotakljivosti in za katero se sme izreči zapor nad eno leto,
 2. da je bilo dejanje storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali slovenskem zračnem plovilu ne glede na to, kje se nahaja ob storitvi dejanja,
 3. da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno kot kaznivo dejanje,
 4. da na strani oškodovanca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem zakoniku ni mogoče zahtevati povrnitve škode,
 5. da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,
 6. da je prosilcu zaradi dejanja storjena škoda, priznana s tem zakonom.

Zahtevi morajo biti priložene naslednje listine:

 • potrdilo policije o zaznavi oziroma naznanitvi dejanja kot kaznivega dejanja,
 • ustrezna zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo, da je upravičenec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,
 • izjava upravičenca o uveljavljanju posameznih vrst škode, priznane z ZOZKD, iz drugih pravnih naslovov,
 • druge listine, ki dokazujejo obstoj pogojev po ZOZKD in upravičenec z njimi razpolaga.
 • listine morajo biti priložene v izvirniku ali overjenem prepisu.

listinam, sestavljenim v tujem jeziku, morajo biti priloženi overjeni prevodi.

Zahteva mora vsebovati:

 • osebne podatke prosilca (osebno ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno oz. začasno bivališče, delovno mesto in naslov zaposlitve
 • opis dejanja
 • opis posledic dejanja
 • navedbo vrste odškodnine, ki jo zahteva
 • zahteva mora biti vložena v slovenskem jeziku

  Na podlagi 29. člena ZOZKD  mora biti zahteva vložena najpozneje v šestih mesecih od dneva storitve dejanja, za katero se uveljavlja odškodnina.

STE IMELI PROMETNO NESREČO NEZGODO NA JAVNI POVRŠINI ALI POŠKODBO PRI DELU?
NE ODLAŠAJTE IN NAS POKLIČETE TAKOJ OB ŠKODNEM DOGODKU

0 let
prakse in izkušenj
0 +
pogodbenih sodelavcev
0 %
uspešnost pri prometnih nesrečah
0 +
rešenih primerov